Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "Speler", "U") en Abundant ("Server", "Wij", "Ons", "Onze"). Door gebruik te maken van de FiveM-server en gerelateerde diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze server en gerelateerde diensten.

1. Contactgegevens:

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de service, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. We streven ernaar om alle correspondentie zo snel mogelijk te beantwoorden en uw feedback te waarderen.

2. Toegangsrechten:

Abundant behoudt zich het recht voor om de toegang van een speler tot de server op elk moment en om welke reden dan ook in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving. De intrekking van toegangsrechten kan alleen plaatsvinden bij schending van de voorwaarden, wangedrag, of andere specifieke redenen die de werking van de server of de ervaring van andere gebruikers schaden.

3. Regelgeving:

De speler gaat ermee akkoord de regels van de server te allen tijde te volgen. Deze regels zijn te vinden op https://abnt.nl/regels. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder het intrekken van toegangsrechten. Abundant zal de gebruiker op de hoogte stellen van de reden voor eventuele disciplinaire maatregelen en hen de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken of in beroep te gaan, indien van toepassing.

4. Verantwoordelijkheid van de speler:

De speler is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar acties en gedrag op de server. Dit omvat maar is niet beperkt tot het respecteren van medespelers, het naleven van de regels en het vermijden van elke vorm van bedrog, hacken of misbruik van de server.

5. Aansprakelijkheid:

Abundant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de server. De speler gebruikt de server op eigen risico en is als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van zijn/haar acties.

6. Bescherming van intellectueel eigendom:

De speler gaat ermee akkoord om geen inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van anderen tijdens het gebruik van de server. Dit omvat het niet verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de juiste toestemming van de eigenaar.

7. Intellectuele eigendomsrechten:

De gebruiker erkent dat alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op de service, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, logo's, en software, eigendom zijn van Abundant of haar licentiegevers en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De gebruiker stemt ermee in om geen inbreuk te maken op deze rechten door het kopiëren, verspreiden, wijzigen, of anderszins gebruiken van deze inhoud zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

8. Beperkingen aan het gebruik:

De gebruiker stemt ermee in de service niet te gebruiken voor illegale activiteiten, het verspreiden van schadelijke software, het lastigvallen van andere gebruikers, of enige andere activiteit die in strijd is met de geldende wetgeving. Gebruikers mogen geen geautomatiseerde tools, bots of andere middelen gebruiken om toegang te verkrijgen tot de service, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Abundant. Minderjarigen dienen de service alleen te gebruiken onder toezicht of met toestemming van een ouder of voogd.

9. Geografische beperkingen:

Het gebruik van de service is mogelijk niet beschikbaar in alle geografische gebieden. Abundant behoudt zich het recht voor om de toegang tot de service te beperken of te blokkeren vanuit bepaalde regio's of landen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele lokale wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de service in hun respectievelijke rechtsgebieden.

10. Verwijdering van persoonsgegevens:

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens die door de server worden verwerkt te laten verwijderen. Als een gebruiker zijn/haar persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij/zij een e-mail sturen naar [email protected]. We zullen redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

11. Privacybeleid:

Ons privacybeleid regelt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Door gebruik te maken van onze server, stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op https://abnt.nl/privacybeleid.

12. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden:

Abundant behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om regelmatig te controleren op updates van de voorwaarden. Wijzigingen zullen aan gebruikers worden gecommuniceerd via de aangewezen kanalen en gebruikers hebben de mogelijkheid om akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden of hun account te sluiten als ze het niet eens zijn.

13. Communicatie:

Alle communicatie tussen de server en de speler zal plaatsvinden via de aangewezen kanalen, zoals in-game chat, forums of officiële communicatiekanalen. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te blijven van belangrijke mededelingen en updates.

14. Geschillenbeslechting:

In het geval van een geschil tussen de speler en de server, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil op een vreedzame en constructieve manier op te lossen. Als het geschil niet informeel kan worden opgelost, kan een formele klacht worden ingediend bij de beheerders van de server. Een meer formele klachtenprocedure zal worden toegevoegd om de rechten van gebruikers te versterken en duidelijkheid te bieden over hoe geschillen aan te pakken die niet informeel kunnen worden opgelost.

15. Overmacht:

In het geval van overmachtssituaties, zoals natuurrampen, oorlogen, stakingen, of andere gebeurtenissen buiten de controle van Abundant, die de levering van de service tijdelijk onmogelijk maken, wordt de uitvoering van de verplichtingen opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Abundant zal redelijke inspanningen leveren om gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke situaties en zal niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-nakoming die voortvloeit uit dergelijke situaties.

Laatste wijziging: 5/4/2024

Copyright © 2021-2024 abnt.nl, All rights reserved.